Публичный договор

Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» про укладання Договору про використання Платіжного сайту MoneyTransfer.com.ua

РОЗДІЛ 1. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Терміни та скорочення, що використовуються у Публічній пропозиції (оферті) Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» про укладання Договору про використання Платіжного сайту MoneyTransfer.com.ua, надалі по тексту — «Оферта», вживаються у таких значеннях:

3-D Secure — спеціальний протокол обробки Інтернет-транзакцій, який використовується міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard, що має підвищений рівень захисту від шахрайських та несанкціонованих дій Платників Сайту, та вимагає додаткової авторизації платіжної транзакції з боку банку-емітента платіжної картки. Технологія 3-D Secure вимагає додаткового підтвердження особи Платника та Авторизації Платежу за допомогою надсилання на Номер мобільного телефона Платника Динамічного паролю.

Chargeback — операція повернення Платнику суми коштів оскарженого ним Платежу.

Chargeback window — проміжок часу від моменту здійснення Платником Платежу, протягом якого Платник має право оскаржити операцію Платежу та затребувати повернення коштів.

Аутентифікація — процес перевірки особи Платника Сайту за допомогою встановлення достовірності його облікових даних (наприклад, логіну та паролю у Особовому кабінеті Сайту, або номеру картки та строку її дії при здійсненні Платежу).

Авторизація — надання аутентифікованому Платнику дозволу на здійснення деякої операції (Платежу, зміни особистих даних, отримання виписки по рахунку тощо).

Банк — Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк».

Банківська таємниця — інформація про Платника — прізвище, ім'я, по-батькові, домашня адреса, дата народження, інші ідентифікаційні дані та особисті дані та фінансові дані (виписка по рахунку(-ах), звіт за кількістю та сумами платежів, інші види звітів та фінансової інформації), яка стала відома Банку в процесі його обслуговування та взаємовідносин з ним чи третім особам;

Динамічний пароль — унікальна послідовність знаків, що генерується у процесі здійснення Платником Платежу та надсилається на його Номер мобільного телефону у якості додаткового підтвердження Авторизації Платника для здійснення Платежу.

Конфіденційна інформація  — будь-яка інформація, що не є загальновідомою або загальнодоступною, доступ до якої обмежено Стороною Договору, та яка має дійсну або потенційну цінність згідно з принципами збереження та нерозголошення особистої інформації, комерційної або банківської таємниці.

До Конфіденційної інформації у межах Договору відносяться:

  • відомості технологічного характеру;
  • інформація про Банк (будь-які відомості, що не є загальновідомими або загальнодоступними);
  • дані маркетингових та аналітичних досліджень;
  • будь-яка інша інформація з обмеженим доступом.

Ліміт операції Платіжного засобу (або «Ліміт») — максимально можлива сума Платежу за конкретною Послугою Сайту, або кількість операцій, що може здійснюватися даним Платіжним засобом протягом доби. Ліміти встановлюються у ПТК Сайту з метою дотримання вимог чинного законодавства, вимог фінансової безпеки тощо.

Номер мобільного телефону — діючий абонентський номер мобільного телефону українського оператора, що належить Платнику Сайту, є основним засобом зв'язку та одним із інструментів Аутентифікації Платника.

Особовий Кабінет — закритий розділ Сайту з обмеженим доступом, що дозволяє Платнику зберігати, аналізувати та мати цілодобовий доступ до власної конфіденційної інформації чи власної інформації, яка є банківською таємницею (чеки, квитанції, ідентифікаційні дані, параметри Платіжних карток тощо).

Платіж — операція на Сайті з приймання безготівкових коштів у національній валюті України, що сплачуються Платником на користь Торговця з метою оплати послуг або товарів Торговця, або здійснення грошового переказу.

Послуга «Переказ з карти на карту» — послуга партнера Банку — АТ «Альфа-Банк» із забезпечення виконання операції/транзакції із зарахування грошових коштів на рахунок платіжної картки одержувача, яка надається Платнику на підставі запиту і включає в себе технологічне та інформаційне обслуговування розрахунків за операцією/транзакцією згідно правил МПС для сервісів Visa Direct/MasterCard MoneySend.

Платіжна картка — спеціальний Платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законом порядку пластикової або іншого виду карти, що використовується Платником для здійснення платіжних операцій на Сайті.

Платіжний засіб — інструмент, що має функціональні здібності щодо використання та зберігання грошових коштів, та використовується Платником при здійсненні Платежу на Сайті.

Платіжний сайт MoneyTransfer.com.ua (або «Сайт») — Web-сайт у всесвітній інформаційній мережі Internet за адресою %SITE_DOMAIN%, що дозволяє Платникам здійснювати різноманітні фінансові операції за допомогою Платіжних засобів.

Платник — будь-яка особа, що користувалася або постійно користується Послугами Сайту та/або використовує Платіжні засоби для здійснення Платежу.

Послуги Сайту — загальний перелік послуг з грошових переказів, оплати товарів та послуг Торговців, інших банківських послуг, електронної комерції, зберігання особистих даних Платника, тощо, що надається Платнику Сайту.

Програмно-технічний комплекс Сайту (або «ПТК») — програмні та апаратні засоби та системи, які використовуються для формування зовнішнього вигляду Сайту, інформаційно-технологічного обслуговування операцій із Платіжними засобами на Сайті та надання Послуг Сайту Платникам.

Реєстрація Платника (або «Реєстрація») — отримання Платником прав доступу до Особового Кабінету із наданням Платнику особової інформації для зберігання та аналізу.

Тарифи — тарифи Банку за надання Послуг Сайту.

Торговець — суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який приймає грошові кошти від Платників у якості оплати за товари або послуги.

Шахрайська операція — фінансова операція, яка виконується зловмисником за допомогою Платіжного засобу без відома та дозволу власника цього Платіжного засобу та з метою крадіжки його грошових коштів.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Ця Оферта регулює відносини між Банком та Платниками стосовно надання останнім Послуг Сайту. Оферта складається з цього документа та Тарифів. При цьому, Тарифи є невід‘ємною частиною Оферти.

2.2. Оферта підписується уповноваженим представником Банку та є публічною пропозицією (офертою) Банку до невизначеного кола фізичних осіб стосовно укладення Договору про використання Платіжного сайту MoneyTransfer.com.ua, надалі по тексту — «Договір». Приєднання Платника до Оферти відбувається в цілому, Платник не може запропонувати Банку свої умови Договору.

2.3. Офіційне оприлюднення Оферти з метою ознайомлення фізичних осіб з її змістом здійснюється Банком шляхом розміщення тексту Оферти на офіційному сайті Банку за адресою cib.com.ua та Сайті. Оферта набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення та діє до дати оприлюднення на Сайті заяви про відкликання Оферти. 2.4. Приєднання Клієнта до Оферти здійснюється Платником під час виконання ним операції на Сайті, а саме — шляхом вибору Платником на Сайті платіжної кнопки.

Факт здійснення приєднання до Оферти розглядається Сторонами як прийняття Клієнтом пропозиції Банку укласти Договір. Здійсненням Платником  вибору та активування на Сайті платіжної кнопки, визначеної в першому реченні цього пункту Оферти Платник підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Оферти та Договору, а також своє волевиявлення стосовно приєднання до неї. Фіксація приєднання до Оферти здійснюється Банком в електронному вигляді і зберігається в ПТК.

2.5. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Банку.

РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За Договором Платник та Банк визначають процедуру здійснення взаємодії при користуванні Платником Сайтом та прийманні Банком Платежів від Платників за допомогою Сайту з метою переказу Банком прийнятих Платежів відповідно до умов Договору на рахунки одержувачів.

3.2. Банк забезпечує організацію приймання Платежів від Платників у відповідності до законодавства України та Платник, зі свого боку, приймає на себе обов'язок використовувати Сайт згідно умов Договору та не вчиняти будь-яких дій, що суперечать нормам законодавства України або вимогам Договору.

3.3. Банк забезпечує для Платника на Сайті цілодобову можливість ознайомлення з умовами Договору.

3.4. Договір та його умови є обов'язковими до виконання Сторонами, за виключенням форс-мажорних обставин згідно пункту 7.6 Оферти.

3.5. Платіжними засобами, що можуть бути використані на Сайті для здійснення Платежу є Платіжні картки міжнародних платіжних систем.

3.6. Усі реквізити, необхідні для здійснення Платежу (особовий рахунок, номер телефону, адреса, прізвище тощо), вказуються Платником самостійно.

3.7. Загальний порядок здійснення Платником Платежу на Сайті:

— Платник обирає на сайту Послугу, якою він бажає скористатися;

— Платник здійснює заповнення платіжної форми Сайту та вказує необхідні реквізити Платежу;

— вказані реквізити додатково перевіряються Платником на предмет помилок;

— Платник обирає різновид Платіжного засобу, з використанням якого він бажає здійснити Платіж;

— Платником вказуються ідентифікаційні або верифікаційні дані, необхідні для здійснення Платежу (номер картки, CVV/CVC-код картки, строк її дії тощо);

— Платник проходить остаточну процедуру Авторизації як власник Платіжного засобу (із надісланням Динамічного паролю) та здійснює Платіж шляхом вибору та активації платіжної кнопки.

3.8. Про результат надання Послуги Банк інформує Клієнта шляхом відображення повідомлення на екранній формі Сайту про успішне або неуспішне виконання Платежу. У разі успішного виконання Платежу таке повідомлення надає можливість Платнику отримати в електронному вигляді на електронну адресу, вказану Платником, квитанцію про його виконання.

3.9. За користування Послугами Сайту Платник сплачує Банку комісію згідно Тарифів.

3.10. Комісія розраховується згідно Тарифів та включається Банком в загальну суму Платежу, здійсненого на Сайті. Комісія підлягає утриманню без додаткових розпоряджень (акцепту) Платника з рахунку Платіжної картки Платника понад суму Платежу в дату списання платежу з такого рахунку.

3.11. Сплата визначеної Тарифами комісії здійснюється в гривнях.

3.12. Розрахована Банком сума комісії, а також підсумкова сума (тобто, сума Платежу та комісії разом) виводяться у відповідних графах на екранній формі Сайту після введення Платником необхідних реквізитів Платежу.

3.13. Послуга вважається наданою Платнику у випадку успішного проведення Платежу в Міжнародній платіжній системі та перерахування Банком суми Платежу на рахунок одержувача.

3.14. Строк проведення Платежу визначається технологічними й операційними можливостями Банка, банка-емітента Платіжної картки, Міжнародною платіжною системою та відповідає вимогам законодавства України.

РОЗДІЛ 4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ «ПЕРЕКАЗ З КАРТИ НА КАРТУ»

4.1.  Обмеження при наданні Послуги «Переказ з карти на карту» через Сайт:

4.1.1. для Платіжної картки Платника, яка підтримує технологію 3DSecure:

· максимальна сума однієї операції, включаючи суму комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної карти при наданні Послуги — 29 999 гривень;

· максимальна сума всіх операцій Клієнта, здійснених протягом календарного місяця по одній Карті Платника — 149 999 гривень;

· максимальна кількість операцій Клієнта, здійснених протягом доби по одній карті Платника — 25 операцій;

· максимальна кількість операцій Клієнта, здійснених протягом календарного місяця по одній Карті Платника — 100 операцій.

4.1.2. для Платіжної картки Платника, яка не підтримує технологію 3DSecure:

· максимальна сума однієї операції, включаючи суму комісії за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної карти при наданні Послуги — 29 999 гривень;

· максимальна сума всіх операцій Клієнта, здійснених протягом доби по одній Карті Платника — 75 000 гривень;

· максимальна сума всіх операцій Клієнта, здійснених протягом календарного місяця по одній Карті Платника — 149 999 гривень;

· максимальна кількість операцій Клієнта, здійснених протягом доби по одній карті Платника — 25 операцій;

· максимальна кількість операцій Клієнта, здійснених протягом календарного місяця по одній Карті Платника — 100 операцій.

4.1.3. для Платіжної картки одержувача переказу:

· максимальна сума всіх операцій, здійснених протягом календарного місяця по одній Карті одержувача — 149 999 гривень;

· максимальна кількість операцій, здійснених протягом календарного місяця по одній Карті одержувача — 100 операцій.

4.2.  Строк зарахування коштів на рахунок Платіжної картки одержувача переказу по наданій Послузі визначається технологічними й операційними можливостями Банку-Емітента Платіжної картки одержувача, і може становити від декількох хвилин до декількох днів.

РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКА

5.1. Платник зобов'язується:

5.1.1. Не використовувати Сайт та Послуги Сайту для вчинення дій, заборонених чинним законодавством України, фінансування тероризму, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою купівлі зброї, сильнодіючих та отруйних речовин, вибухівки, та інших товарів та послуг, торгівля та придбання яких заборонені законодавством України.

5.1.2. Виконувати вимоги щодо використання Платіжних засобів у мережі Інтернет, встановлені відповідними платіжними та фінансовими організаціями (міжнародними або національними платіжними системами, банками-емітентами Платіжних карток тощо).

5.1.3. Нести відповідальність за усі наслідки дій, вчинених власноручно або від власного імені за допомогою Сайту, наслідки невірного зазначення реквізитів Платежу (суми Платежу, номера телефону, особового рахунку, періоду оплати, інших реквізитів), реквізитів Платіжного засобу (номеру картки, періоду її дії, інших реквізитів).

5.1.4. Самостійно вирішувати усі фінансові, адміністративні або юридичні питання, що можуть виникнути при виконанні Договору, та не стосуються напряму сфери обов'язків або відповідальності Банку та не є наслідком неналежного виконання Банком своїх обов'язків за Договором.

5.1.5. Надати Банку при здійсненні операцій на Сайті усі необхідні реквізити (у разі здійснення Платежу — суму, особовий рахунок тощо, у разі здійснення Реєстрації — особисті ідентифікаційні дані).

5.1.6. Сплачувати Банку винагороду за користування Послугами Сайту — комісії згідно Тарифів.

5.1.7. Вчасно й у повному обсязі до моменту приєднання до Оферти ознайомитися з умовами Оферти та розміром комісій.

5.1.8. На вимогу Банку надати останньому відомості і документи, необхідні для з'ясування особи Платника, фінансового стану тощо. У разі ненадання Платником Банку необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, Банк відмовляє Платнику в наданні Послуги.

5.2. Платник має право:

5.2.1. Вимагати від Банку належного виконання обов'язків згідно умов Договору.

5.2.2. Отримувати від Банку пояснення та консультації щодо порядку виконання операцій на Сайті (Платежів, Реєстрації тощо), правил користування Сайтом.

5.2.3. Використовувати Сайт для здійснення Платежів, Реєстрації та інших операцій, передбачених функціоналом Сайту згідно умов Договору.

5.2.4. Отримувати від Банку консультації щодо строків та порядку здійснення Банком розрахункового обслуговування Платежів Платника.

5.2.5. Звертатись до Банку за технічною підтримкою та консультаціями у разі помилок та збоїв у роботі Сайту.

5.2.6. Отримувати від Банку підтвердження щодо виконання Платежу у електронному або паперовому вигляді.

5.2.7. Отримувати від Банку вичерпну інформацію стосовно переліку Послуг Сайту та Тарифів.

РОЗДІЛ 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАНКА

6.1. Банк зобов'язується:

6.1.1. Надавати Клієнтам Послуги Сайту відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.

6.1.2.  Здійснювати усі необхідні заходи, спрямовані на надання Платнику цілодобового доступу до Послуг Сайту та функціоналу Сайту.

6.1.3. Здійснювати необхідні розрахунки та супроводження Платежів Платника — приймання, обробку, відправлення Платежів одержувачам тощо, згідно та у встановлені законодавством України строки.

6.1.4. Забезпечити перерахування суми Платежу на рахунок одержувача згідно із реквізитами, вказаними Платником.

6.1.5. Здійснювати необхідну інформаційно-технічну, розрахункову та інші види взаємодії із партнерськими організаціями (платіжними системами, банками-емітентами, банками-еквайрами тощо) з метою підтримання функціонування Сайту та надання Платникам Послуг Сайту. Вимагати від партнерських організацій, які беруть участь у забезпеченні приймання Платежів, належного виконання своїх обов'язків та оперативного надання необхідної фінансової та іншої інформації, що стосується процесу приймання Платежів на Сайті.

6.1.6.  Здійснювати необхідну ідентифікацію Платника у випадках, встановлених законодавством України.

6.1.7. Здійснювати заходи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та фінансового моніторингу операцій Платників.

6.1.8. Виконувати архівацію та зберігання даних стосовно виконаних Платежів Платника у строки та порядку, визначені законодавством України.

6.1.9. Надавати Платникам вичерпну інформацію щодо Тарифів.

6.1.10. Забезпечити необхідний рівень захисту від несанкціонованого копіювання та використання, зловмисного зовнішнього втручання, руйнування та інших протиправних дій щодо персональної інформації Платників, систем ПТК Сайту.

6.1.11. Надавати Платнику у письмовому вигляді повну інформацію стосовно виконаних Платежів або відповіді на звернення/заяви Платника за умови попередньої ідентифікації Платника, та у строки, визначені законодавством України.

6.1.12. Зберігати таємницю інформації, що отримана від Платника під час укладення та/або виконання Договору, з урахуванням положень цієї Оферти.

6.1.13. Розглядати претензії Клієнтів щодо якості наданих Послуг Сайту.

6.2. Банк має право:

6.2.1. Вимагати від Платника неухильного дотримання умов Договору та сплати комісій за користування Послугами Сайту.

6.2.2. Виключно на свій розсуд відмовити Платнику в наданні Послуги Сайту в односторонньому порядку і без пояснення причин, в т.ч. у випадку:

— виявлення Платежів, що містять (відповідно до нормативних актів Національного банку України) ознаки сумнівних операцій, або що несуть або можуть нести репутаційні ризики для Банку;

— якщо в Банку виникли підозри в тому, що Платіж здійснюється з порушенням вимог законодавства України, правил Міжнародних платіжних систем або носить шахрайський характер (тобто є Шахрайською Операцією);

— ненадання Платником інформації, необхідної для надання Послуги та/або у разі некоректного заповнення ним реквізитів (полів) екранної форми Сайту.

6.2.3. Зберігати та обробляти персональні дані, а також іншу конфіденційну інформацію та інформацію, яка є банківською таємницею, про Платника та здійснювані ним Платежі, що стали відомі Банку у зв’язку із наданням Послуги Сайту, згідно положень Розділу 8 цієї Оферти.

6.2.4. Самостійно визначати та встановлювати розмір комісії за здійснення Платежу або вартість інших Послуг Сайту.

РОЗДІЛ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Банк не несе відповідальність за:

7.1.1. невірне вказання Платником будь-яких платіжних реквізитів на Сайті (суми платежу, особового рахунку тощо), у тому числі й у разі, якщо це призвело до збитків або інших витрат Платника.

7.1.2. Cуперечки, що виникають між Платником та Торговцями або іншими особами.

7.1.3. Будь-які дії, вчинені третіми особами (шахраями, зловмисниками) за допомогою Платіжної картки Платника на Сайті, у разі використання системи повного 3-D Secure.

7.1.4. Будь-які дії, вчинені третіми особами (шахраями, зловмисниками) за допомогою Платіжного засобу, у разі втрати або розголошення Платником своїх особистих верифікаційних даних (логіну, паролю, Динамічного паролю тощо).

7.2. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

7.3. У випадку повернення коштів за Платежом, здійсненим Платником на Сайті, комісія за надання Послуги Сайту за Договором не підлягає поверненню Платнику.

7.4. За порушення Платником вимог та/або будь-якого з обов'язків, передбачених Договором, що в свою чергу призвело до накладення на Банк штрафних санкцій з боку третіх осіб, зокрема банка-еквайра, Міжнародної платіжної системи тощо, Платник зобов'язується відшкодувати Банку всі завдані збитки у кожному такому випадку порушення та сплатити Банку штраф в розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

7.5. Сплата штрафних санкцій за цим Договором не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань.

7.6. Банк і Платник звільняються від майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо воно викликано факторами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), тобто надзвичайними і невідворотними обставинами, у тому числі стихійним лихом, аваріями, пожежею, масовим безладдям, страйками, воєнними діями, протиправними діями третіх осіб, вступом у дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного характеру Національного банку України, що прямо або опосередковано забороняють або обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. При виникненні форс-мажорних обставин Банк та/або Платник повинні проінформувати один одного у будь-який доступний спосіб. Інформація повинна містити дані про характер обставин, а також причинний зв’язок між такими обставинами та невиконанням Банком або Платником своїх зобов’язань за Договором. Підтвердженням наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана Торгово-промисловою палатою України або іншими уповноваженими державними службами у порядку, визначеному чинним законодавством України. Після закінчення форс-мажорних обставин Сторони докладають усіх можливих зусиль для усунення або зменшення наслідків таких обставин.

РОЗДІЛ 8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Приєднанням до цієї Оферти Платник, як суб’єкт персональних даних, надає свою добровільну та однозначну згоду/дозвіл на:

8.1.1. обробку Банком персональних даних Платника (будь-якої інформації, що стосується Платника, а саме: прізвища, власного імені, по батькові, дати та місця народження, адреси, сімейного, соціального, майнового стану, освіти, професії, доходів тощо (надалі — «Персональні дані»)) з метою: 

— здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та надання повного кола послуг Банком (у т.ч. шляхом укладення договорів, здійснення прямих контактів із Платником за допомогою засобів зв’язку), залучення третіх осіб, із якими Банк перебуває у договірних відносинах, до процесу належного виконання Банком своїх прав чи зобов’язань перед Платником, (надалі — «Треті сторони»), у тому числі надання Третіми сторонами послуг Банку для виконання ним своїх функцій,

— захисту Банком своїх прав та інтересів, у т.ч. передачі даних фінансовим установам,

— здійснення Банком прав та виконання обов’язків за іншими відносинами між Банком та Платником;

8.1.2. передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Банком Персональних даних Третім(и) сторонам(и), зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних Банку з метою, зазначеною в підпункті 8.1.1 цієї Оферти, та без необхідності надання Платнику письмового повідомлення про здійснення зазначених дій;

8.1.3. зберігання Банком Персональних даних протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Банку та/або чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами НБУ.

Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, зокрема Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року зі змінами та доповненнями.

8.2. Приєднанням до Оферти Платник підтверджує, що він письмово повідомлений про включення Персональних даних до бази персональних даних Банку, про володільця Персональних даних, про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника Персональних даних, склад та зміст зібраних Персональних даних, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та осіб, яким передаються Персональні дані.

8.3. Приєднанням до Оферти Платник надає свою згоду та дозвіл Банку передавати Персональні дані Платника (включаючи банківську таємницю), у тому числі, але не виключно, розпорядникам (підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, органам державної влади чи органам місцевого самоврядування, фізичним особам — підприємцям, яким Банком або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані), архівним установам та іншим особам, що надають Банку послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги; акціонерам, власникам істотної участі Банку або особам, що здійснюють контроль над Банком; професійним радникам Банку, у т.ч. аудиторам, бухгалтерам, адвокатам, юристам тощо; платіжній системі VISA International, MasterCard, ПрАТ «Український Процесинговий Центр», будь-яким бюро кредитних історій, учасником яких є Банк, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів у тій мірі, у якій Банк вважатиме це необхідним або бажаним для здійснення прав та забезпечення інтересів Банку та/або для виконання Договору.

8.4. Приєднанням до Оферти Платник надає свою згоду та погоджується з тим, що Банк має право здійснювати фотозйомку та відео-нагляд у зонах обслуговування Платника, фотографування Платника та його документів (у т.ч. сканування та копіювання документів), а також фіксацію всіма можливими технічними засобами контактів із Клієнтом (у тому числі аудіозапис телефонних розмов тощо) у випадках звернення Платника до Банку особисто в приміщеннях/відділеннях Банку та на пристроях Банку з метою забезпечення безпеки та належного обслуговування Платника. Банк має право зберігати відеозаписи, фотографії та інші предмети (засоби, пристрої), що містять зазначену в цьому пункті інформацію, а також поширювати їх (надавати до них доступ) у випадках, передбачених Договором, та/або чинним законодавством України. Відеозаписи, фотографії та записи телефонних розмов можуть бути використані як докази в процесуальних діях.

8.5. Сторони погодили, що у зв’язку з приєднанням до Оферти згода на обробку персональних даних Платника, а також інші дозволи/згоди, надані в межах цієї Оферти, вважаються наданими Клієнтом у письмовій формі.

РОЗДІЛ 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Надана Сторонами одна одній інформація, документи чи їх копії, пов'язані з предметом Договору, вважається конфіденційними і не можуть бути розголошені без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та Договором.

9.2.  Спори та розбіжності, що виникають між Сторонами, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди — в судах відповідної юрисдикції в порядку, визначеному чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ БАНКУ

Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»
вул. Бульварно-Кудрявська, 6
м. Київ, 04053, Україна
Код Банку: 322540

Тел.: 0 800 501 200
[email protected]
https://cib.com.ua


© 2022 MoneyTransfer — Переводы с карты на карту
Без регистрации. Без скрытых комиссий. Моментально.

Публичный договор · Поддержка